Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace na základě zákona

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Oficiální název
Obec Husí Lhota

2. Důvod a způsob založení
Obec vznikla ze zákona jako územně samosprávní společenství občanů s právní subjektivitou. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Zabývá se všeobecnou veřejnou správou, kterou vykonává v rozsahu stanoveném v souladu s potřebami obce s návazností na působnost bývalého Občanského výboru Husí Lhota pod správou bývalého Místního národního výboru Březno.

O obci >      Z historie obce >      Symboly obce >

Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí:
1. při vydávání závazných vyhlášek zákonem,
2. v ostatních záležitostech též jinými právními předpisy vydanými na základě zákona.
3. Organizační struktura
Starosta – Zdeněk Šrajer
Místostarosta – David Repš
Místostarostka – Jitka Jarošová

Zastupitelstvo obce

Obecní úřad a zastupitelstvo obce >

– pokladna, podatelna

Zastupitelstvo obce:
Volební období: 2022 – 2026 Zdeněk Šrajer (starosta), David Repš (místostarosta), Jitka Jarošová (místostarostka), Ing. Václav Hendrych, Ing. Michal Bašus, Martin Kryštofek, Václav Tichý

Výbory
– finanční: Václav Tichý (předseda výboru), Martin Kryštofek, Ing. Václav Hendrych
– kontrolní: Ing. Michal Bašus (předseda výboru), Ing. Václav Hendrych, Martin Kryštofek

– hospodářka: Jiřina Tichá

4. Kontaktní spojení
Obecní Úřad Husí Lhota
Husí Lhota 31, PSČ 294 06, tel.: +420 326 397 321
email: obecni.urad@husi-lhota.cz , url: www.husi-lhota.cz , web: kontaktní formulář >
Datová schránka IDDS: dwhayn9

5. Případné platby můžete poukázat
– v hotovosti: Pokladna obecního úřadu
– převodem na účet: Bankovní účet číslo: 37926-181 / 0100
Účet vedený u Komerční banky a. s., pobočka Mladá Boleslav

6. IČ (identifikační číslo)
00876241

7. DIČ (daňové identifikační číslo)
Obec není plátcem DPH.

8. Rozpočet v tomto a předchozích letech

Elektronická úřední deska obce >

Kamenná úřední deska se nachází u autobusové zastávky (dolní – u kaple) v centru obce.

Sbírka právních předpisů >

9. Žádosti o informace
Žádosti o informace můžete podat:
– ústním dotazem v místě
– písemným dotazem na adresu Obecní Úřad Husí Lhota 31, PSČ 294 06 Březno
– osobně v úředních hodinách (pondělí 18:30 – 19:30 hodin) na formuláři, který je k dispozici na obecním úřadě nebo zde ke stažení >
– datovou schránkou na IDDS: dwhayn9
Žádost můžete rovněž odeslat v elektronickém formuláři k zanechání vzkazu.

V roce 2022 byly poskytnuty 2 informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění.

Formulář (tiskopis) ke stažení zde >

10. Příjem žádostí a dalších podání
Příjem žádostí a dalších podání je možný:
– osobně v úředních hodinách každé pondělí od 18:30 do 19:30 hodin na místě
– písemnou formou na adresu Obecního úřadu v Husí Lhotě, Husí Lhota č. p. 31, 294 06 Březno
– ústní formou v úředních hodinách každé pondělí od 18:30 do 19:30 hodin na místě
– datovou schránkou na IDDS: dwhayn9
elektronickou podatelnou spravovanou především v úředních hodinách každé pondělí od 18:30 do 19:30 hodin

Elektronická adresa podatelny: obecni.urad@husi-lhota.cz

11. Opravné prostředky
Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu
Opravný prostředek proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění lze učinit písemně a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro poskytnutí informace k nadřízenému orgánu nejblíže vyššího stupně podáním učiněným u Obecního úřadu v Husí Lhotě orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat (§ 16 odst. 1 a 2 zákona).

Ve věcech přenesené působnosti se nadřízeným orgánem nejblíže vyššího stupně rozumí Krajský úřad Středočeského kraje, ke kterému je informace požadována podle organizační struktury Krajského úřadu Středočeského kraje.
Ve věcech samostatné působnosti rozhoduje o odvolání starosta obce Husí Lhota.

O odvolání je nutno rozhodnout ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od jeho předložení odvolacímu orgánu. Jestliže odvolací orgán v uvedené lhůtě nerozhodl, má se za to, že odvolání bylo zamítnuto a napadené rozhodnutí potvrzeno s tím, že za den doručení rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání (§ 16 odst. 3 zákona).

Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat. Rozhodnutí nelze přezkoumat v rámci obnovy řízení nebo v řízení mimo odvolání podle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení v platném znění.
Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle § 247 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (§ 16 odst. 6 zákona).

12. Formuláře
– formuláře jsou k dispozici na Obecním úřadě v Husí Lhotě v úředních hodinách každé pondělí od 18:30 do 19:30 hodin nebo ke stažení ZDE.

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
– s žádostí o pomoc nebo radu lze kontaktovat Obecní úřad v Husí Lhotě nebo pověřený úřad, kterým je Magistrát města Mladá Boleslav.

Pomocí Mobilní aplikace “Co dělat když…”, která má za cíl pomoci občanům s orientací v základních životních situacích co možná nejjednodušší a nejsrozumitelnější formou.

Aplikace poskytuje přehledný návod pro řešení vybraných životních situací ve vztahu k úřadům veřejné a státní správy České republiky. Aplikace zobrazuje nejen potřebný postup, ale navrhuje i sady potřebných dokumentů pro dané řešení a vypočítává oficiální lhůty pro podání žádostí a nebo informací ve vztahu občan – stát. Dále poskytne kontaktní údaje odpovídajícího úřadu a zobrazí jeho polohu na mapě.

V aktuální verzi aplikace zahrnuje řešení následujících situací a souvisejících agend:

  • Narození dítěte
  • Změna bydliště
  • Ztráta dokladů
  • Úmrtí v rodině
  • Převod nemovitosti
  • Lokalizace nejbližšího kontaktního místa Czech POINT
  • Můj úřad

Na níže uvedených adresách naleznete tuto aplikaci, kterou si můžete zdarma stáhnout do svého zařízení.

Mobilní aplikace – Google >
Mobilní aplikace – Apple >

Pomocí Portálu sociálních služeb
Na Portálu sociálních služeb města Mladá Boleslav najdete jednoduše, pomocí zadání konkrétního problému, kontakty na poskytovatele sociálních služeb, kteří se zadané problematice věnují a poskytují příslušné sociální služby. Portál nabízí i aktuality ze sociální oblasti, nebo inzerci poskytovatelů sociálních služeb.

Portál sociálních služeb města Mladá Boleslav najdete na adrese: www.kpssmb.cz

14. Nejdůležitější předpisy
– Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, Zákon č. 71/1967 Sb. o správním řízení, Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, Zákon č. 125/1997 Sb. o odpadech, Zákon č. 229/2003 Sb. o místních poplatcích (změna zákona), Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, Zákon č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí, Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, Zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví.
– Sbírka zákonů a další právní předpisy jsou k nahlédnutí na obecním úřadu.
úřední deska, vyhlášky obce, legislativa

Obecně závazné vyhlášky >

Sbírka právních předpisů >

15. Sazebník úhrad za poskytování informací
– sazba za vyhledání a zpracování předmětných informací: za každou započatou hodinu práce 50,- Kč
– sazba za zaslání informací poštou: dle ceníku České pošty
– kopírování a tisk z počítače: formát A4 … Kč 3,-

16. Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zprávy dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2022:
– za rok 2022 >

17. Seznam organizací
Organizace a sdružení působící v obci Husí Lhota:
Sbor dobrovolných hasičů Husí Lhota

18. Licenční smlouvy
Obecní úřad nemá dokumenty tohoto typu

18.1 Vzory licenčních smluv
Obecní úřad nemá dokumenty tohoto typu. Licenční smlouvy nejsou při poskytování informací uplatňovány.

18.2 Výhradní licence:
Obecní úřad nemá dokumenty tohoto typu. Výhradní licence nejsou při poskytování informací uplatňovány

19. Další povinně zveřejňované informace
Použití souborů cookies
Oficiální stránky obce Husí Lhota používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Použitím těchto stránek souhlasíte s využíváním souborů cookies na vašem počítači. Pokud vám soubory cookies vadí, můžete jejich ukládání zakázat v nastavení vašeho prohlížeče. Přesný postup se liší dle konkrétního prohlížeče, který naleznete v instrukcích vydavatele prohlížeče.

Ochrana osobních údajů – GDPR >

Souhrnné prohlášení o přístupnosti webu >
Mapa stránek >

Prohlášení o použití cookies >

Technické informace o stránkách >


Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány. Povinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, jsou státní orgány a orgány územní samosprávy, dále pak ty subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Povinné subjekty poskytují informace žadateli na základě žádosti nebo zveřejněním. Každý povinný subjekt musí pro informování veřejnosti ve svém sídle a svých úřadovnách zveřejnit na místě, které je všeobecně přístupné, jakož i umožnit pořízení jejich kopie, tyto výše uvedené informace.